dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkancy recenzje oferty świat extra
 

wstecz

Definiowanie pojęcia "rehabilitacja"

(z listy dyskusyjnej, aut. Gosiek, dod. 29.10.2001)

Czasami potrzebujemy przeglądu definicji konkretnego terminu i wtedy z pomocą może przyjść np. internet. Autor (ka?) "Gosiek" przedstawia różne możliwości definiowania pojęcia "rehabilitacja". Wybraliśmy najistotniejsze fragmenty tego ciekawego tekstu.
DPS Forum

Podstawowa rzecz to Ustawa z dn.27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Długi tytuł, a dla nas najważniejszy jest rozdział 3, art.7, punkt1:
"Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej"

Art.8 mówi o rehabilitacji zawodowej, art.9 o rehabilitacji społecznej. I to jest właśnie TO !! "Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej
2. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych
3. likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji
4. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji"

Następne definicje:

 • "Rehabilitacja kompleksowa jest procesem obejmującym zorganizowane działania w zakresie rehabilitacji medycznej, psychologicznej, zawodowej i społecznej." (Helena Larkowa)
 • "Rehabilitacja medyczna jest fazą rehabilitacji kompleksowej" (prof. Dega)
 • "Rehabilitacja psychologiczna to pomoc osobie niepełnosprawnej w przystosowaniu do życia z niepełnosprawnością." ( H.Larkowa )
 • "Zadaniem rehabilitacji społecznej jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do życia i współżycia z innymi oraz jednocześnie usuwanie przeszkód społecznych i ekonomicznych." (A.Hulek)
 • "Celem rehabilitacji zawodowej jest przygotowanie jednostki poszkodowanej na zdrowiu do pracy zawodowej w miarę możliwości na równi z osobami zdrowymi." (A.Hulek)
 • "Rehabilitacja oznacza ograniczony w czasie proces, mający na celu umożliwienie osobie kalekiej optymalnego poziomu funkcjonowania fizycznego, umysłowego i społecznego." (def. WHO)
 • "Rehabilitacja społeczna (...) umożliwia naukę, korzystanie z dóbr kultury, poruszanie się (...)" (J.Kuch)
 • "Rehabilitacja zawodowa to przede wszystkim dobrze dobrane czynności zawodowe, miejsce i stanowisko pracy dostosowane do kwalifikacji i umiejętności zawodowych niepełnosprawnego." (J.Kuch)
 • "Rehabilitacja społeczna jest niezbędna dla powrotu do aktywnego życia człowieka zagrożonego utratą uczestnictwa w normalnym funkcjonowaniu społecznym." (prof.M.Weiss)

A teraz lektura:

 • "Rehabilitacja" pod red J.Kucha, PZWL, Warszawa 1989
 • "Pedagogika rewalidacyjna" pod red. A.Hulka, PWN, Warszawa 1977
 • "Człowiek niepełnosprawny, problemy psychologiczne" - H.Larkowa, PWN, Warszawa
  1987
 • "Współczesne tendencje w rehabilitacji" pod red E.Tomasik i E.Mazanek, Wyd. Akademickie "Zak", Warszawa 1998
 • "Niepełnosprawność" - M.Gogacz, A.Andrzejuk, Michalineum, Warszawa 1991
 • "Ortopedia i rehabilitacja" - W.Dega, PZWL, Warszawa 1996

Zawsze chętnie służę pomocą - Gosiek

 


Ankieta© I-business group 2000
Webmaster