oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Wdrożenie metody samooceny dostawców usług socjalnych - DPS Madliena, Łotwa

wstecz

(aut. Alvars Steinbergs - MEDI 3/2012; dps.pl 25.10.2012)*Metoda samooceny została stworzona z finansowym wsparciem Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Socjalnego i wsparciem państwa łotewskiego. Okres realizacji projektu: 10 miesięcy, od 1.09.2010 do 30.06.2011.Alvars Steinbergs dyrektor DPS Madliena, przewodniczący Łotewskiej Orgnizacji Opieki Socjalnej, Łotwa


"Podczas wdrażania metody samooceny w naszej organizacji postawiono następujący cel: rozwijanie i doskonalenie zarządzania organizacją poprzez identyfikację silnych i podlegających doskonaleniu aspektów, jako środków podnoszenia jakości świadczonych usług."


ZAANGAŻOWANIE I ANKIETOWANIE UCZESTNIKÓW GRUPY CELOWEJ PROJEKTU

W okresie od października do listopada 2010 roku, w ramach projektu zorganizowano pięć regionalnych seminariów informacyjnych "NOWE PODEJŚCIE DO OCENY DOSTAWCÓW USŁUG SOCJALNYCH". Uczestnicy grupy docelowej, dostawcy usług (służby socjalne i instytucje socjalne obsługi długoterminowej) zostały zapoznane z ideą projektu: metodą samooceny i koniecznością udoskonalenia oceny obecnej dostępności usług. Podkreślono istotną rolę organów samorządowych w zapewnieniu i doskonaleniu usług socjalnych. W ramach projektu eksperci zapoznali uczestników seminariów z modelem CAF (The Common Assesment Framework), który jak dotąd nie zyskał na Łotwie dużej popularności, natomiast w Europie jest bardzo popularny i uznany za jeden z najbardziej powszechnych instrumentów oceny organów państwowych.

LABORATORIA IDEI

W grudniu 2010 r. w ramach projektu „Opracowanie, kontrola wiarygodności i wdrożenie metody oceny dostawców usług socjalnych" zorganizowano pięć regionalnych „Laboratoriów idei". Uczestnicy grupy docelowej - dostawcy usług socjalnych (służby socjalne i instytucje socjalne obsługi długoterminowej) zostali zaproszeni na szkolenie z zakresu modelu zarządzania jakością (CAF) oraz do dyskusji o zastosowaniu jego kryteriów i subkryteriów w ocenie działalności organów, a w konsekwencji zostali zaangażowani do stosowania kryteriów właśnie w sferze specyfiki pracy dostawców usług socjalnych.

OPRACOWANIE METODY

Grupa ekspertów w okresie od stycznia do marca prowadziła prace związane z opracowaniem metody. W ramach prac dokonano przeglądu kryteriów CAF, dostosowując je do potrzeb metody, opisano poziomy wymogów kryteriów założeń (liderowanie, strategia i planowanie, stosunki partnerskie, zasoby i procesy), określono poziomy oceny wyników i opracowano przykłady wyników wszystkich działów (wyniki odnoszące się do pracowników, wyniki odnoszące się do klientów, wyniki odnoszące się do społeczności, główne wyniki działalności). Opracowano również objaśnienia do metody. W sposób szczegółowy opisano sens i istotę wszystkich subkryteriów i wymogów, jak również objaśniono wykorzystane w metodzie terminy. Aktywna praca została zakończona seminarium naukowym dla przedstawicieli tych organizacji, które dobrowolnie zgodziły się na uczestnictwo w projektach pilotażowych, w czasie których będą zajmować się samooceną w swoich organizacjach.

TESTOWANIE (KONTROLA AUTENTYCZNOŚCI) I DOSKONALENIE METODY

Po seminarium naukowym organizacje, które dobrowolnie zadeklarowały uczestniczenie w procesie oceny zgodnie z nową metodą, otrzymały ostateczne wersje dokumentów metodycznych i rozpoczęły planowanie i realizację procesu oceny. Projekty pilotażowe, w których testowano metodę samooceny, były prowadzone od początku kwietnia do połowy września. W tym czasie organizacje tworzyły własne grupy samooceny, samodzielnie i wspólnie przygotowywały podstawę dla różnego rodzaju poziomów spełnienia wymogów, prowadziły dyskusje na tematy sporne, aby wypracować wspólny pogląd w grupie i określić działania, które należy koniecznie udoskonalić w grupie. Początkowo eksperci konsultowali organizacje pilotażowe telefonicznie i drogą elektroniczną, opracowywali i wysyłali spis najczęściej zadawanych pytań, następnie spotykali się z przedstawicielami każdej organizacji (czasami niejednokrotnie), aby prześledzić przebieg samooceny oraz odpowiedzieć na pytania powstałe w trakcie pracy. Eksperci wysłuchiwali opinii przedstawicieli organizacji pilotażowych o opracowanej metodzie samooceny oraz propozycji ich udoskonalenia. Wspólnie z przedstawicielami organizacji pilotażowych próbowali wypracować bardziej szczegółowe i specyficzne wyniki i wskaźniki, którymi można uzupełnić podział wyników metody. Przedstawiciele prawie wszystkich organizacji pilotażowych uznali, że ocena wyników podziału była najtrudniejsza w całym procesie samooceny.

WDROŻENIE METODY W PENSJONACIE „MADLIENA"

Podczas wdrażania metody samooceny w naszej organizacji postawiono następujący cel: rozwijanie i doskonalenie zarządzania organizacją poprzez identyfikację silnych i podlegających doskonaleniu aspektów, jako środków podnoszenia jakości świadczonych usług.

W celu przeprowadzenia samooceny została utworzona grupa robocza składająca się z pięciu osób, która pracowała raz w tygodniu po dwie godziny. Samoocena była prowadzona przez pięć tygodni. Po zakończeniu samooceny w organizacji zostały określone działy, które powinny zostać udoskonalone i których działalność należy poprawić do czasu przeprowadzenia kolejnej samooceny za trzy lata. W chwili obecnej ta grupa robocza jest samodzielna, spotyka się raz w miesiącu, dokonuje przeglądu przeprowadzonych korekt i planuje zadania.

Wprowadzenie metody samooceny jest przedsięwzięciem dobrowolnym. Ministerstwo dobra publicznego opracowało tryb w jakim - również po zakończeniu projektu - należy kontynuować wsparcie: w postaci konsultacji w dalszym wykorzystaniu metody samooceny dostawców usług socjalnych, proponowania konsultacji ekspertów i oceny zewnętrznej samooceny przygotowanej przez dostawców usług socjalnych.

Jakość dostarczanych usług jest bezpośrednio związana z jakością zarządzania organizacją.