oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Osobisty program asystencki (OPA)

wstecz

Pośród wielu koncepcji pracy z osobami, które z innego punktu widzenia, nadają się na mieszkańców placówek opiekuńczych, popularność od jakiegoś czasu zdobywa lansowana w Stanach Zjednoczonych (ale chwalona także choćby w krajach skandynawskich) koncepcja niezalezności i osobistego programu asystenckiego.

Zresztą, pojęcie "asystent" było i u nas przez krótki okres czasu lansowane jako zamienne dla funkcji opiekuna czy częściowo pracownika socjalnego. Przyjrzyjmy się tej propozycji...

Punktem wyjściowym amerykańskiej metody (realizowanej nota bene w praktyce choćby w Nowym Jorku) jest nawiązanie do teorii rynkowych i definicji konsumenta.

Konsument jest więc klientem Osobistego Programu Asystenckiego (OPA). Program taki realizują odpowiednie departamenty służb społecznych, co da się w przybliżeniu porównać z naszymi ośrodkami pomocy społecznej.

Precyzowanie pojęcia "konsument":

 • konsumenci biorą aktywny udział w planowaniu odpowiednich dla nich form opieki;
 • konsumenci samodzielnie wybierają, oceniają, wyznaczają zadania i - jeśli to konieczne - rezygnują z asystentów;
 • konsumenci "wynajmują" tylu osobistych asystentów, ilu uważają za stosowne do zaspokojenia swych potrzeb, ale w ramach godzin przyznanych przez departament spraw społecznych;
 • konsumenci działają jako pracodawcy - ich relacja z asystentami ma charakter roboczy i nie wywołuje uzależnienia;
 • konsumenci mają możliwość uczestniczenia w akcjach rekrutacyjnych - mogą współuczestniczyć podczas zatrudniania nowych asystentów;
 • konsumenci otrzymują regularnie biuletyny informacyjne.

Konsumentem - wbrew pozorom - nie zostaje każdy. Może nim zostać osoba niepełnosprawna będąca mieszkańcem konkretnego regionu, która ma prawo do pomocniczych usług medycznych. Oznacza to, że jest uprawniona do korzystania z opieki długoterminowej, długoterminowej opieki medycznej w domu, programu opieki domowej dla chorych na AIDS lub obsługi osobistej.

Kolejne - i dla nas wyjątkowo istotne - ograniczenie, dotyczy zdolności do podejmowania decyzji, dokonywania wyborów itd. Tylko takie osoby mogą mieszczą się w definicji konsumenta. Z jedną - też ważną - poprawką : gdy takich mozliwości nie ma, można stać się konsumentem z pomocą opiekuna prawnego.

Decyzje, jakie należy podejmować związane są z wyborem form opieki socjalno - terapeutycznej i medycznej, z wyborem środków transportu, oferty wypoczynku itd.

Jak zostać konsumentem w ramach OPA ?

OPA dysponuje specjalną linią telefoniczną, gdzie dyżuruje koordynator programu. Jest on przygotowany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania związane z programem i kieruje do odpowiedniego biura, w którym dana osoba może podpisać zgłoszenie do udziału w OPA.

Zgłoszenie jest w rzeczywistości dość obszerną ankietą, na podstawie której akceptuje się (lub nie) udział danej osoby w OPA i wyznacza wstępne kierunki działań.

Poznaliśmy już podstawowe zasady funkcjonowania konsumenta w systemie - można także sprecyzować jego obowiązki...

...Poznaliśmy już podstawowe zasady funkcjonowania konsumenta w systemie - można także sprecyzować jego obowiązki:

 • konsument ma obowiązek wyboru, wynajęcia, sprawdzenia, kontrolowania i - ewentualnie - zwolnienia osobistego asystenta (zgodnie z praktyką wypracowaną przez departament służb społecznych);
 • tworzyć warunki do pracy przyszłemu asystentowi niezależnie od rasy, narodowości, pochodzenia społecznego, płci, sprawności, wyznania, orientacji seksualnej i innych preferencji;
 • informować odpowiednią osobę z personelu lub koordynatora o wszelkich zmianach w statusie, sytuacji, danych adresowych i telefonicznych, hospitalizacji, jak też o nazwisku, adresie zamieszkania, statusie i godzinach pracy asystenta;
 • okresowo wypełniać wymaganą dokumentację, w tym karty pracy, roczne raporty zdrowotne itp;
 • zaplanować asystentowi okres urlopowy i wyznaczyć zastępstwo na ten czas - podobnie z dniami wolnymi i świątecznymi oraz okresami choroby asystenta;
 • pouczyć osobistego asystenta o prawach i wymaganiach w całym obszarze wykonywanych zadań;
 • zakceptować ewentualne osobiste kontuzje czy utratę sprawności wynikające z działania lub braku działania osobistego asystenta;
 • zająć się dystrybucją czeków płatniczych (wynagrodzenia) dla asystenta;
 • zapewnić asystentowi pracę zgodną z określonym systemem godzinowym uwzględnionym w karcie pracy;
 • zaplanować spotkanie z dyplomowaną pielęgniarką raz na 6 miesięcy w celu fachowej oceny pięlęgnacji;

Obowiązki osobistego asystenta:

 • asystent uznaje autorytet konsumenta jako swojego pracodawcy i kontrolera;
 • asystent wykorzystuje wszystkie dostępne możliwości w celu zwiększenia szans konsumenta na samodzielne życie;
 • respektuje osobowość konsumenta, jego prywatność i mienie;
 • asystent zbiera i zajmuje się dystrybucją istotnych dla swojego zatrudnienia informacji;
 • konsultuje się z zarządem, uwzględnia metody i rozwiązania proponowane przez Concepts of Independence Inc.;

Jakie są zadania instytucji Concepts of Independence Inc.:

 • pełni rolę płatnika wobec osobistych asystentów, określa stawkę godzinową, zatwierdza karty pracy w porozumieniu z departamentem służb społecznych;
 • monitoruje kompletność rocznych arkuszy oceny medycznej i wszelkiej innej dokumentacji związanej z zatrudnieniem;
 • zajmuje się ubezpieczeniem, podatkami, dodatkami płacowymi itp. dla asystentów;
 • stwarza warunki do pracy dla asystentów niezaleznie od ich rasy, płci, narodowości, sprawności, wyznania, orientacji seksualnej i innych preferencji - we wszystkich decyzjach słuzbowych (proces zatrudnienia, awans, degradacj, płaca itd.);
 • koordynuje nagrody roczne, ubezpieczenie zdrowotne i dodatkowe programy dochodowe dla asystentów;
 • tworzy bazy danych, kompletuje informacje od i o konsumentach, oświadczenia, okresowe opinie pielęgniarek i inne dokumenty;
 • prowadzi rekrutację i służby informacyjne OPA w kierunku stworzenia konsumentom jak największych możliwości samodzielnego życia;
 • koordynuje dostęp do usług medycznych w ramach istniejącego budżetu;
 • wspiera komitety doradcze konsumentów i komisję rewizyjną;
 • udostępnia dane statystyczne instytucjom o okreslonym statusie prawnym;

Zadania lokalnego departamentu służb społecznych (odpowiednik ośrodka pomocy społecznej):

 • uruchomienie OPA i odnotowywanie wszystkich osób z własnego terenu, które mogą stać się konsumentami;
 • decydowanie, czy dana osoba w związku z przewidywaną dla niej opieką długoterminową róznego typu, potrzebuje uczestnictwa w OPA;
 • decydowanie, czy dana osoba (i w jakim stopniu) jest w stanie spełnić wymagania stawiane przed konsumentem - jeśli nie, to czy dysponuje opiekunem prawnym, mogącym zastąpić konsumenta;
 • określenie rodzaju, zakresu i częstotliwości udzielanej pomocy, określenia częstotliwości procedury weryfikacyjnej;
 • w przypadku przejścia danej osoby do innych programów z bardziej tradycyjnymi formami kontroli, departament podejmuje decyzję o wyłączeniu tej osoby z OPA;
 • bezstronne wysłuchiwanie opinii konsumentów na temat programu - bez wpływu na kontynuowanie pomocy.

Kim jest i jaką rolę spełnia osobisty asystent...

Kim jest osobisty asystent ?

Jest to osoba zatrudniana i nadzorowana przez konsumenta w celu wykonywania usług określonych jako adekwatne i niezbędne przez lokalny departament służb społecznych.

Czym są osobiste usługi asystenckie ?

Osobiste usługi asystenckie obejmują przede wszystkim: asystowanie konsumentowi przy kąpieli, ubieraniu się, czynnościach związanych z utrzymaniem higieny, sprzątanie, pielegnacja, transport i inne czynności ułatwiające konsumentowi funkcjonowanie w granicach jego mozliwości psychofizycznych. Asystent - zgodnie z amerykańskim prawem - wykonuje część zadań należących tradycyjnie do pielęgniarki (są one precyzyjnie określone).

Wymagania formalne wobec osobistego asystenta:

 • musi być pełnoletni;
 • musi posiadać numer ubezpieczenia socjalnego;
 • winien mieć za sobą wstępną rozmowę i decyzję konsumenta o "najęciu" do pracy;
 • powinien dostarczyć konsumentowi pełną informację o płatnościach i systemie ubezpieczeń;
 • musi zebrać komplet wymaganych dokumentów zgodnie ze wskazówkami konsumenta, dostarczyć je do biura zarządu, gdzie też - dla celów identyfikacyjnych - zostanie sfotografowany;
 • musi posiadać aktualne wyniki badań medycznych (ważne przez rok) .

Osobisty asystent wyraża także zgodę na pracę w zmiennym systemie godzinowym, co oznacza, ze jego dzień pracy może równie dobrze trwać kilka, jak i 24 godziny. Może uznać, że jego możliwości są niewystarczające dla konkretnego konsumenta - zgłasza to do zarządu. Konsument dookreśla swe wymagania bardzo szczegółowo w porozumieniu z lekarzem i ta dokumentacja jest podstawą określenia zakresu usług.

Z dotychczasowych informacji nie wynika, jak konsument ma znaleźć sobie asystenta czy asystentów (bo może być ich wielu).

W ramach systemu funkcjonują służby rekrutacyjne, które pomagają w tym wyborze, co nie wyklucza, że konsument samodzielnie znajdzie asystenta. Uzupełniająco funkcjonuje hotline, z której korzystają także asystenci, chcący znaleźć zatrudnienie. Działa także informacja za pomocą faksu czy bezpośredniej pomocy w biurze. Jest tam ciągle aktualizowana lista asystentów, którzy przepracowali co najmniej 500 godzin bez oceny negatywnej.

Udostępniliśmy tu bardzo obszerny opis osobistego programu asystenckiego. Jest on (przynajmniej częściową) odpowiedzią na pytanie, co może się stać, gdy placówki opiekuńcze są likwidowane czy nie istnieją na danym terenie. Zbliżony, ale nie identyczny program realizowany jest w Norwegii. Okazuje się, że tego typu rozwiązania są znacznie tańsze niż utrzymywanie domów pomocy. Opieka jest różnicowana w zależności od potrzeb - od okresowego wsparcia asystenckiego do opieki całodobowej. Pewne rozwiązania z OPA można także spróbować zastosować przy braku kadry w istniejących placówkach opiekuńczych...