oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

SZUKAJ


RADAR

Patronat nad działem recenzje-książki sprawuje wydawnictwo Difin
wstecz

(aut. KOL/agt/kap - PAP; dps.pl 3.08.2010)

 

 

ISBN 978-83-89163-59-2

okładkaJaka jest sytuacja psychospołeczna współczesnych rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne? Jak w Polsce i za granicą wspiera się potrzeby tych rodzin i optymalizuje warunki ich życia? Jak w sytuacji zmian kulturowo-społecznych odnajdują się rodzice oraz rodzeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną? - te pytania zadaje Agnieszka Żyta we wstępie do monografii "Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności".

 

Praca zbiorowa pod naukową redakcją Agnieszki Żyty, wydana w styczniu 2010 r. przez wydawnictwo Akapit Toruń, otwiera cykl czterech książek pod wspólnym podtytułem: "Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji".

Poruszane książce tematy podzielono na trzy części. Pierwszą poświęcono problemom, które napotykają w swoim funkcjonowaniu rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Druga skupia się na różnych aspektach wspierania tych rodzin. W trzeciej części oddano głos rodzicom.

Sytuację rodzin w perspektywie zmiany ich funkcji i postępujących procesów globalizacyjnych oraz transformacji warunków środowiskowych analizuje A. Krause. Europejskie działania w zakresie wczesnej interwencji opisuje G. Kwaśniewska. Własne badania sytuacją życiową i jakością funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa przybliża E. M. Minczakiewicz. Problem optymizmu rodziców w ocenie szans zawodowych, finansowych i rodzinnych niepełnosprawnego dziecka podejmuje K. Ćwirynkało. O stresie spowodowanym niepełnosprawnością dziecka pisze E. Zasępa.

B. Szczupał omawia zasadę pomocniczości w systemie opieki nad rodziną, analizuje negatywne cechy tego systemu w Polsce i przedstawia bariery realizacji tej zasady w praktyce wraz z propozycjami ich przezwyciężenia. Najnowsze wytyczne dotyczące wspierania rodzeństwa pełnosprawnego i włączania go w procesy decyzyjne dotyczące niepełnosprawnego brata lub siostry realizowane w Stanach Zjednoczonych omawia A. Żyta. System wsparcia dzieci z autyzmem i ich rodzin funkcjonujący w Bułgarii prezentuje N. Vasileva. Doświadczenia polskie dotyczące opieki czasowej przedstawia M. Włodarczyk-Dudka, natomiast propozycję wspierania rodziców o postawie nadopiekuńczej, realizowaną w formie warsztatów dla studentów pedagogiki specjalnej opisuje A. Konieczna.

W ostatniej części o problemie przymusu i przemocy, w tym także seksualnej, wobec osób z niepełnosprawnością mówią A. Jakoniuk-Diallo i H. Kubiak oraz M. Niedoba. Sytuację rodziców dziecka z zespołem Retta, cierpiących na brak wiedzy i wystarczającej pomocy medycznej, trudności w znalezieniu profesjonalnych psychoterapeutów, psychologów i nauczycieli oraz potrzebnego wsparcia społecznego przybliża D. Kosno. R. Biernat przedstawia zależność między postawami rodzicielskimi a poziomem funkcjonowania młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

"Materiały mogą być adresowane do różnych instytucji, osób i służb, a mianowicie: specjalistów ds. rehabilitacji, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, różnych ogniw administracji rządowej, organizacji pozarządowych, ruchów samopomocowych, a przede wszystkim rodziców. Książka ta może stanowić cenną pomoc naukową dla studentów, zwłaszcza kierunków pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych" - uważa recenzentka publikacji dr hab. Teresa Żółkowska z Uniwersytetu Szczecińskiego.