oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Odolanowski Dom Pomocy Społecznej przy Gminno - Miejskim Centrum Pomocy "Wiara - Nadzieja - Miłość"

wstecz (mat. nadesłany; dps.pl 13.09.2006)

 

W Centrum utworzono całodobowy Ośrodek Wsparcia dla osób starszych, samotnych, niedołężnych, potrzebujących opieki, który z dniem 01.01.2002 został przekształcony na Odolanowski Dom Pomocy Społecznej. Do realizacji tego programu przeznaczono całe II piętro obiektu. Utworzenie ODPS pomyślano jako odpowiedź na potrzeby środowiska w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, a raczej pomocnej dłoni wyciągniętej do osób, które same nie są w stanie przeciwstawić się trudnej sytuacji w jakiej, często się znaleźli.

Osoby przebywające w ODPS są przeważnie z terenu naszej gminy. Żyją więc we własnym środowisku, mają umożliwiony byt w warunkach odpowiadających godności człowieka. Na personelu spoczywa duża odpowiedzialność. To właśnie personel tworzy atmosferę w której mieszkańcy Domu czują dobry i życzliwy klimat. To personel tworzy komfort psychiczny. Czyni się starania, aby mieszkaniec dostrzegł zainteresowanie otoczenia. Urzeczywistnia się w byciu z drugim człowiekiem i dla niego. W ODPS przebywają mieszkańcy, których łączą wspomnienia, jak również wspólni znajomi.

ODPS zapewnia całodobową opiekę pielęgnacyjną, wyżywienie, opiekę medyczną realizowaną przez lekarzy rodzinnych, jak również profesjonalne formy rehabilitacji. Zaspakajane są niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, edukacyjno - kulturalne na poziomie istniejącego standardu. Zapewniane są nieodpłatnie środki doraźnej pomocy, podstawowe materiały opatrunkowe.

W ramach działalności ODPS prowadzone są:

Zajęcia kulturalno - oświatowe mające za zadanie (m. in.):

 • utrzymanie dotychczasowych zainteresowań, hobby oraz rozbudzanie i rozwijanie nowych,
 • aktywizacja mieszkańców do współpracy w prowadzonych zajęciach terapeutycznych,
 • wykorzystanie tkwiącego w każdym z mieszkańców potencjału rozwojowego wiedzy, umiejętności i praktyki nabytej w ciągu życia,
 • zainteresowanie mieszkańców życiem Domu, społeczności lokalnej.

Zajęcia terapeutyczne mające wpływ m. in. na:

 • utrzymanie aktywności psychofizycznej mieszkańców,
 • poczucia wartości społecznej (pomimo choroby lub kalectwa),
 • nawiązywanie kontaktów z innymi mieszkańcami (tworzenie przyjaźni, koleżeństwa),
 • integracja ze środowiskiem społecznym,
 • możliwości realizacji potrzeb religijnych,
 • możliwość wyrażania się w różnych formach pracy,
 • utrzymanie sprawności umysłowej.

W ramach zajęć artystycznych - wykonywanie prac różnymi technikami (m. in. wyklejanie, wylepianie, wydzieranie, wyszywanie, haftowanie, robótki ręczne, malowanie, rysowanie, pisanie, itp.) i za pomocą różnych środków (takich jak: plastelina, bibuły, suszone liście, kwiaty, kaszka, etc.).

W ramach zajęć ogrodniczych - wysiew kwiatów wonnych, zbieranie liści, nasion, kwiatów, ich suszenie, prace porządkowe, pielęgnacyjne kwiatów doniczkowych.

W ramach zajęć relaksacyjnych - kontakt z muzyką, przyrodą w celu obniżenia napięcia psycho - fizycznego.

W ramach zajęć kulturalnych - wspólne czytanie prasy, książek, oglądanie filmów, pogadanki, spotkania przy kawie i cieście z okazji imienin, urodzin, Tłustego Czwartku, Ostatków Karnawałowych, Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Andrzejkach i innych imprezach okolicznościowych.

Zajęcia muzyczne realizowane poprzez:

 • kształtowanie kultury estetycznej poprzez muzykę,
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i duchowej,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na piękno spostrzegane w życiu,
 • tworzenie więzi i przyjaźni ze starszymi ludźmi w grupie,
 • dostarczanie radosnych chwil podczas spotkań przy muzyce,
 • obniżanie napięcia psychicznego słuchając muzyki,
 • relaksacja przy muzyce,
 • obniżanie negatywnych emocji związanych z osobistymi przeżyciami,
 • rozbudzanie u starszych ludzi innych zainteresowań niż osobiste.

Metody i formy:

 • słuchanie muzyki klasycznej, ludowej, kościelnej,
 • nauka i śpiewanie piosenek różnotematycznych,
 • nauka i śpiewanie pieśni kościelnych,
 • rozmowy na temat muzyki, znanych kompozytorów,
 • wspólne biesiadowanie,
 • uroczyste obchody imienin i urodzin,
 • uczestnictwo w imprezach okolicznościowych,
 • ćwiczenia polegające na słuchaniu znanej muzyki łączącej się z pozytywnymi skojarzeniami,
 • przy pomocy muzyki klasycznej dochodzi do wymiany dysfunkcjonalnych myśli i obaw na przyjemne, znane wyobraźni obrazy, po słuchaniu muzyki: poczucie dobrostanu, zaufania, akceptacji; otwartość, ciepło, pogłębione relacje z innymi ludźmi; życzliwość, sympatyczność; poczucie świeżości, bezpieczeństwa, spokoju umysłu, tolerancja na ból i fizyczne cierpienie.

Rehabilitacja w ODPS

 • kinezyterapia (rehabilitacja ruchowa z uwzględnieniem ćwiczeń indywidualnych, grupowych, ćwiczeń przyłóżkowych i na sali gimnastycznej),
 • fizykoterapia (rehabilitacja z zastosowaniem zabiegów fizykalnych: elektroterapia, hydroterapia, magnetoterapia, ciepłolecznictwo, helioterapia),
 • masaż (częściowy lub całkowity),
 • zaopatrzenie protetyczne, ortotyczne, w sprzęt rehabilitacyjny (kule, balkoniki, wózki, aparaty słuchowe).

Celem rehabilitacji leczniczej w DPS jest jak najdłuższe utrzymanie sprawności fizycznej mieszkańców, jak również mobilizacja do jak najdłuższej samodzielności w życiu codziennym. Ze względu na stan fizyczny i psychiczny stosuje się odpowiednie metody usprawniania. Rehabilitacja ma za zadanie również aktywizację mieszkańców do współpracy w prowadzonych ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań mieszkańców wobec utrzymania aktywności biologicznej i społecznej, szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez indywidualne oddziaływania wychowawcze.

Wpływ rehabilitacji na ludzi w wieku podeszłym:

 • utrzymanie sprawności fizycznej,
 • zachowanie zakresu ruchu w stawach umożliwiający funkcjonowanie,
 • utrzymanie siły mięśniowej,
 • działanie przeciwbólowe,
 • utrzymanie prawidłowej trofiki skóry,
 • wpływ relaksacyjny.

W ramach funkcjonowania Ośrodka zapewniana jest również profesjonalna pomoc psychiatryczna oraz psychologiczna, a w tym:

 • monitorowanie stanu psychicznego mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej,
 • udzielanie doraźnej pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu bieżących problemów i trudności wynikających z funkcjonowania w ODPS,
 • prowadzenie rozmów terapeutycznych w celu ułatwienia w przystosowaniu się do życia w stałej zbiorowości,
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 • udzielanie psychologicznego wparcia mieszkańcom,
 • przeciwdziałanie przyspieszonej degradacji starczej,
 • udzielanie porad członkom rodzin mieszkańców,
 • pomoc w układaniu programów aktywizacyjno - wspierających mieszkańców,
 • okresowa ocena stanu psychicznego mieszkańców,
 • udzielanie, w ramach spotkań zespołu rehabilitacyjno - wspierającego, zaleceń dotyczących postępowania z mieszkańcami,
 • uwrażliwianie personelu ODPS na potrzeby psychologiczne mieszkańców i wskazywanie możliwych sposobów ich zaspokajania,
 • konsultacje psychologiczne dla personelu, dotyczące problemów i trudności związanych z charakterem pracy w ODPS,
 • indywidualna praca z mieszkańcami nad poprawą jakości komunikacji interpersonalnej, rozwijaniem empatii i sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Zaplecze socjalne Ośrodka - wykonywane zadania:

 • prowadzenie dokumentacji Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej,
 • przyjmowanie nowoprzybyłych mieszkańców,
 • prowadzenie spraw socjalnych mieszkańców: akta osobowe, korespondencja z rodzinami, ZUS, KRUS, MSOPS, itp.
 • współpraca z zespołem opiekuńczo - terapeutycznym i pracownikami pierwszego kontaktu w zakresie tworzenia indywidualnych planów opieki dla mieszkańców,
 • udział w spotkaniach zespołu opiekuńczo - terapeutycznego,
 • współpraca z samorządem mieszkańców w celu osiągnięcia poprawy warunków bytowych,
 • pomoc mieszkańcom w nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi z rodzinami mieszkańców,
 • organizowanie zebrań z mieszkańcami,
 • współpraca z innymi placówkami pomocy społecznej.

Nasz Adres:

Gminno - Miejskie Centrum Pomocy
"Wiara - Nadzieja - Miłość"
Odolanowski Dom Pomocy Społecznej
ul. Raszkowska 36
63 - 430 Odolanów
woj. wielkopolskie

tel. (0-62) 733 25 90
tel./fax. (0-62) 733 20 44

internet: http://www.gmcentrum.webpark.pl
e-mail: gmcentrum@interia.pl
e-mail: gmcentrum@wp.pl