oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu

wstecz Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Mączna 3 jest jednostką Samorządu Wrocławia, w skład którego wchodzą:

 1. Dom Pomocy Społecznej ul. Mączna 3
  Dom jest placówką stacjonarną � koedukacyjną przeznaczoną dla osób starszych. Liczba miejsc � 125. Dojazd � autobusy 103, 135, 136, 435. Mieszkańcy zamieszkują w pokojach jedno- i dwuosobowych. Usytuowany jest w dzielnicy Fabryczna, osiedle Pilczyce.
 2. Dom Pomocy Społecznej ul. Rędzińska 66/68
  Dom jest placówką stacjonarną � koedukacyjną przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. W Domu funkcjonuje oddział dla osób niedostosowanych społecznie, w którym jest realizowany specjalistyczny program terapeutyczny. Liczba miejsc 184. Dojazd � autobusy 435, 103. Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe. Usytuowany jest w dzielnicy Fabryczna, osiedle Maślice.
 3. Dom Pomocy Społecznej ul. Karmelkowa 25/27
  Dom jest placówką stacjonarną � koedukacyjną przeznaczoną dla osób przewlekle chorych. Liczba miejsc 224. dojazd � autobus 107. pokoje 1, 2, 3 osobowe. Usytuowany jest w dzielnicy Fabryczna, osiedle Oporów.
 4. Dom Pomocy Społecznej ul. Kaletnicza 8
  Dom jest placówką stacjonarna � koedukacyjną przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. Liczba miejsc 95. Dojazd � autobus 608. Pokoje 1, 2, 3 osobowe. Usytuowany jest w dzielnicy Psie � Pole, osiedle Widawa.

Celem zapewnienia całodobowej opieki Domy świadczą usługi na poziomie obowiązującego standardu tj.:

 • usługi związane z realizacją potrzeb bytowych tj. pokoje mieszkalne, jadalnia, świetlica, sale dziennego pobytu, czytelnia, kaplica, pracownie terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna
 • utrzymanie czystości
 • wyżywienie
 • usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • usługi socjalne, edukacyjne i religijne
 • organizację czasu wolnego i terapię zajęciową
 • zapewnienie rozwoju osobowości i prawa do samorealizacji

W okresie istnienia Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej (od 1 września 2001 roku) realizowanych jest wiele nowatorskich projektów nie mających analogii w innych placówkach stacjonarnych z terenu Polski.

Sytuacja ekonomiczna oraz chęć zmiany w formule świadczenia usług stacjonarnej Pomocy Społecznej legła u podstaw projektu połączenia 4 Domów Pomocy Społecznej z terenu m.Wrocławia w jeden twór organizacyjny z scentralizowanym zarządzaniem. Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej jest przedsięwzięciem nowatorskim w skali kraju. Jego struktura organizacyjna, zarządzanie , gospodarka finansowa musiała być tworzona od podstaw bez żadnych wzorców zewnętrznych. Nowa struktura organizacyjna uwzględnia podstawowy i wyjściowy postulat że efektywność instytucji socjalnej zależy od nakierowania na klienta. Tak więc zorientowanie na mieszkańca stało się nadrzędnym celem przy wyznaczaniu kierunków działania oraz definiowaniu zadań i funkcji nowej jednostki organizacyjnej.

Podstawowym zadaniem, jakie postawił sobie Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu było otwarcie podległych nam Domów Pomocy na otoczenie zewnętrzne i aktywizacja naszych podopiecznych. Chcemy przywrócić ich życiu społecznemu. Temu służyć mają realizowane przez nas projekty współpracy z różnymi instytucjami społecznymi i kulturalnymi.

Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej nawiązał kontakty z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Wrocławski) i szkołami policealnym, dzięki którym nasza instytucja służy jako baza szkoleniowa dla studentów i słuchaczy.Nawiązaliśmy współpracę z Klubami Seniora działającymi na osiedlach będących otoczeniem naszych domów pomocy społecznej. Utrzymujemy systematyczną i stałą współpracę z przedszkolami, Domami Dziecka, Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi organizując wspólne warsztaty, zespół teatralny, wycieczki i imprezy.

Stworzyliśmy od podstaw i rozwijamy Centrum Wolontariatu. Stworzyliśmy bazę danych o wolontariuszach oraz organizujemy szkolenia dla wolontariuszy.

Powołaliśmy, zmieniając ilość i funkcje oraz dostosowując do norm standaryzacyjnych, Zespoły Opiekuńczo-Terapeutyczne (dawniej: Zespoły Medyczne) i Zespoły Specjalistów (dawniej: Działy Socjalne). Standardy pracy i działania personelu ,uwzględniające oczekiwania, życzenia i potrzeby mieszkańca stały się punktem wyjścia do opracowania wprowadzenia w życie ujednoliconej dokumentacji i procedur postępowania w nowych Zespołach. Tworzymy Warsztaty Terapii Zajęciowej z adaptowanych pomieszczeń DPS Kaletnicza oraz zorganizowaliśmy od podstaw Terapię Zajęciową w DPS Mączna i DPS Kaletnicza. Szkolimy pracowników pierwszego kontaktu wykorzystując kadrę specjalistów Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej. Realizujemy projekt szkolenia pracowników Zespołów Terapeutyczno-Opiekuńczych w zakresie przyłóżkowej terapii zajęciowej. We wszystkich Domach Pomocy Społecznej powołaliśmy też zespoły do spraw przeciwdziałania problemom alkoholowym. W DPS Rędzińska utworzyliśmy specjalny oddział dla osób z takimi problemami. Jest to projekt nowatorski w skali całego kraju. Opracowujemy procedury postępowania i metody wsparcia mieszkańców. Organizujemy cykliczne stałe spotkania Rad Mieszkańców z kierownictwem wszystkich Domów Pomocy Społecznej. Utworzyliśmy pododdział dla osób z chorobą Alzheimera. Nasze inne aktywności skierowane na polepszenie warunków życia i pracy zamknąć można w następujących blokach.

Opracowanie i wprowadzenie w życie nowej metodologii pracy z mieszkańcami poprzez zarządzanie stworzonymi wcześniej projektami. W 2003 roku zaplanowano 79 dużych projektów do realizacji. Taka metoda pracy pozwala na lepszą alokację środków finansowych, którymi dysponuje MZDPS i właściwe gospodarowanie zasobami ludzkimi. Ujednolicano także sposób pracy poprzez działania zgodne z przyjętymi procedurami.

Staramy się tworzyć nową kulturę organizacji, w której mieszkaniec jest centrum naszej aktywności i zainteresowania. Chcemy zmienić kulturę instytucji totalnej, z którą kojarzyły się do tej pory domy pomocy społecznej - mieszkaniec musi mieć możliwość wyboru sposobów spędzania wolnego czasu, leczenia, poziomu życia i miejsca zamieszkania. Powoduje to jednak przesunięcie akcentów na osobista odpowiedzialność mieszkańców za podejmowane wybory.

Kierując się tą zasadą utworzyliśmy cztery samodzielne mieszkania, o które mieszkańcy sami dbają. MZDPS pełniąc rolę jedynie centrum wsparcia odpowiedzialny jest za usługi socjalne, bytowe i pielęgniarskie, z których mogą skorzystać mieszkańcy.

Utworzyliśmy przy wielkim zaangażowaniu mieszkańców nowe warsztaty terapii zajęciowej: DPS Mączna - warsztat stolarki artystycznej, DPS Kaletnicza - warsztat tworzenia w glinie, DPS Karmelkowa - warsztaty komputerowe.

Tworzymy bazę zasobów ludzkich złożoną z pracowników MZDPS i osób starających się o zatrudnienie w naszej instytucji. Pozwoli to na lepsze zarządzanie potencjałem ludzkim w sferze pomocy społecznej.

Realizujemy projekt "Pakietowanie usług pielęgniarskich", który ma na celu racjonalizację wykorzystania zasobów ludzkich i materiałowych.

Zorganizowaliśmy zespół gimnastyki usprawniającej planujący i wspierający mieszkańców w zakresie podstawowej gimnastyki podtrzymującej i usprawniającej.

Chcemy stworzyć zespół naukowy z kadry MZDPS, którego celem będzie tworzenie metodologicznych podstaw funkcjonowania infrastruktury instytucjonalnej oraz opracowywanie nowych metod pracy w MZDPS.

Nawiązaliśmy międzynarodową współpracę z Lions Club z Arhus z Danii, dzięki którym możliwa był organizacja dwóch transportów wyposażenia domów pomocy społecznej. W grudniu 2002 roku i kwietniu 2003 roku do MZDPS trafiły dwa TIR-y sprzętu: 70 łóżek szpitalnych, 150 materacy, 50 wózków inwalidzkich, kilkadziesiąt chodzików i balkoników, nie wspominając już o kilkudziesięciu kilogramach odzieży, którą przekazaliśmy okolicznym domom dziecka. Planujemy jeszcze w tym roku kolejny transport z Danii. Możliwa jest również współpraca z klubami Lions z Holandii i Niemiec, która służyć będzie doposażeniu naszych placówek. Nawiązujemy również kontakty z instytucjami polskimi, dzięki którym możliwe jest podnoszenie standardu naszych domów � uzyskujemy meble, pralki, kuchenki, jak również ze sponsorami, którzy wspomagają organizowane przez nas przedsięwzięcia.

Jednym z podstawowych założeń w kierowaniu Miejskim Zarządem Domów Pomocy Społecznej była pełna transparentność w procesie zamówień publicznych. Powołana została specjalna komórka zajmująca się tylko tym działem naszej aktywności. W 2002 roku wdrożono zestandaryzowane procedury zamówień publicznych, jak również przeprowadzono ponad 60 postępowań. Wszyscy pracownicy MZDPS odpowiedzialni za realizację potrzeb mieszkańców przeszli specjalistyczne kursy dotyczące przetargów. Obecnie możemy mówić już o sprawnie funkcjonującym systemie, w pełni jawnym i sprawiedliwym.

Kolejnym z założeń pracy wewnątrz MZDPS było założenie prowadzenia aktywnej polityki budżetowej. Już w pierwszym roku funkcjonowania naszej instytucji udało się zaoszczędzić 70 tysięcy złotych na likwidacji stanowisk kierowniczych w administracji w porównaniu ze stanem zatrudnienia dla czterech niezależnych DPS. Środki te zostały przesunięto na wydatki rzeczowe. Inne oszczędności ujawniają się w trakcie naszej pracy. Przypadki te wymagają jednak osobnego opracowania.

Na koszt utrzymania mieszkańca składają się:

 • środki żywnościowe;
 • leki według odpłatności zgodnej z uprawnieniami mieszkańca;
 • środki opatrunkowe i dezynfekcyjne;
 • sprzęt medyczny niezbędny do świadczenia usług pielęgnacyjnych;
 • energia elektryczna, cieplna, gaz i woda;
 • materiały i wyposażenie z wyłączeniem materiałów użytych do remontów lub w celu uruchomienia nowych miejsc;
 • usługi: konserwacja i naprawa sprzętu, transportowe, pralnicze, wywóz śmieci, usługi pocztowe i telefoniczne, szkolenia, imprezy kulturalno-rozrywkowe dla mieszkańców, składki, opłaty ubezpieczeniowe samochodów;
 • wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
 • inne wydatki nie przewidziane wcześniej.

Stąd też średni koszt utrzymania mieszkańca Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej za 2002 rok i w prognozie za 2003 rok przedstawiał się następująco:

 1. DPS Karmelkowa-1 687, 82 i 1 727 złotych,
 2. DPS Rędzińska-1 766, 11 i 1 807 złotych,
 3. DPS Mączna-1 804, 52 i 1 846 złotych,
 4. DPS Kaletnicza-1 611, 63 i 1 649 złotych.

Średni koszt utrzymania mieszkańca za I. kwartał 2003 roku wyniósł 1 717, 12.

Jedną z podstaw utworzenia Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej była chęć zmniejszenia ilości etatów w działach wykonujących zadania kierownicze i administracyjne i poprzez oszczędności utworzenie nowych etatów w bezpośredniej obsłudze mieszkańców. Trzeba przyznać, że to zadanie udało się wykonać w stopniu, który można uznać za zadowalający. Etaty w administracji zostały zredukowane o 25% w stosunku do ich ilości sprzed utworzenia MZDPS. Natomiast wzrosła ilość opiekunek (z 12 do 36,25 etatów), pracowników socjalnych (z 20,5 do 28,5 etatów) i pokojowych (z 110 do 112, 63 etatów). Należy również powiedzieć, że do realizacji standardów zatrudnienia narzucanych przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 roku w sprawie domów pomocy społecznej brakuje nam ponad 120 etatów w działach bezpośrednio zajmujących się naszymi mieszkańcami.


STATYSTYKA

Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej /działy Terapeutyczno-Opiekuńcze,Specjaliści,Mieszkańcy/

Personel:

 • Zespoły Terapeutyczno � Opiekuńcze .........9
 • Zespoły Specjalistów..................................4
 • Kierownicy-koordynatorzy..........................14
 • Pielęgniarki...............................................89.5
 • Opiekunowie.............................................25
 • Pokojowe................................................110.5
 • Służba zastępcza........................................3
 • Pracownicy socjalni....................................14
 • Terapeuci zajęciowi......................................5.1/2
 • Animatorzy kultury.......................................3

Domy Pomocy Społecznej:

DPS Karmelkowa

 • 1 Terapeuta zajęciowy
 • 1 Pracownik KO
 • 1 Psycholog
 • 5 Pracowników socjalnych

DPS Rędzińska

 • 1 Terapeuta zajęciowy
 • 1 Pracownik KO
 • 1 Psycholog
 • 1 Socjolog
 • 4 Pracowników socjalnych

DPS Mączna

 • 1 1/2 Terapeuta zajęciowy
 • 1 Pracownik KO
 • 1 Psycholog
 • 3 Pracowników socjalnych

DPS Kaletnicza

 • 2 Terapeutów zajęciowych
 • 1 Pracownik KO
 • 1 Psycholog
 • 2 Pracowników socjalnych

Mieszkańcy:

 • Liczba miejsc/mieszkańców/......................628
 • Otrzymujący zasiłki/renty socjalne.............79 /12%/

Statystyka szczegółowa:

Placówka: DPS ul. Karmelkowa

 • Ilość miejsc (mieszkańców)224
 • Ilość etatów w zespołach opiekuńczo � terapeutycznych i specjalistów:
  • Zesp. T-O 81
  • Zesp.Specj. 7
  • razem 88
  • wskaźnik 0.39

Placówka: DPS ul. Rędzińska

 • Ilość miejsc (mieszkańców) 184
 • Ilość etatów w zespołach opiekuńczo � terapeutycznych i specjalistów:
  • Zesp. T-O 73
  • Zesp.Specj. 7
  • razem 80
  • wskaźnik 0,43

Placówka: DPS ul. Mączna

 • Ilość miejsc (mieszkańców) 125
 • Ilość etatów w zespołach opiekuńczo � terapeutycznych i specjalistów:
  • Zesp. T-O 44
  • Zesp.Specj. 6.5
  • razem 50.5
  • wskaźnik 0.41

Placówka: DPS ul. Kaletnicza

 • Ilość miejsc (mieszkańców) 95
 • Ilość etatów w zespołach opiekuńczo � terapeutycznych i specjalistów:
 • Zesp. T-O 28
 • Zesp.Specj. 6
 • razem 34
 • wskaźnik 0.36

Łącznie:

 • Ilość miejsc (mieszkańców) 628
 • Ilość etatów w zespołach opiekuńczo � terapeutycznych i specjalistów:
  • Zesp. T-O 226
  • Zesp.Specj. 26.5
  • razem 252.5
  • wskaźnik 0.40