oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Prezentacja trzech placówek: Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 w Poznaniu, Dom Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach, SPDST w Swarzędzu

wstecz
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 w Poznaniu

logo DOADzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 dla osób z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym powstał w Poznaniu w 1981 roku przy ul. Saperskiej 15. Od pierwszych swych dni był placówką szczególną. Stworzono bowiem naszym podopiecznym bardzo dobre warunki dla realizacji zajęć terapeutycznych, tak pod względem bazy lokalowej jak i zespołu kadry rewalidacyjnej. W DOA może jednocześnie przebywać 35 wychowanków. Kadrę placówki tworzą pedagodzy specjalni, psycholog, lekarz, pielęgniarka i opiekunowie. Wszyscy legitymują się wysokimi kwalifikacjami. Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych pomieszczeniach o powierzchni ponad 450 m kw. Placówka dysponuje również ładnym ogrodem przydomowym.

Od 2000 roku DOA jest samodzielną jednostką budżetową miasta Poznania.

Wykorzystując istniejące korzystne warunki kadra Ośrodka realizuje bogaty program rewalidacyjny oparty na oryginalnych (autorskich) założeniach organizacyjnych pracy terapeutycznej.

W Ośrodku realizuje się zajęcia z zakresu:

 • usamodzielnienia;
 • uspołecznienia;
 • wdrażania i doskonalenia pisania, czytania, liczenia, mowy;
 • ogólnego usprawniania fizycznego, rehabilitacji ruchowej i sportu;
 • doskonalenia sprawności intelektualnej;
 • wdrażania do pracy;
 • samoorganizacji czasu wolnego;
 • rozwijania ekspresji artystycznej;

Praca rewalidacyjna oparta jest na indywidualnych programach terapeutycznych i realizowana w trzech blokach organizacyjnych:

 1. zindywidualizowane zajęcia zespołowe,
 2. terapia indywidualna,
 3. zajęcia fakultatywne.

Istotnym uzupełnieniem działań czysto terapeutycznych jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej opieki socjalnej w tym dwóch posiłków. Wychowankom zapewniamy opiekę medyczną, sanitarną i pedagogiczno � psychologiczną. W Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym realizuje się bogaty program wspierania rodzin naszych podopiecznych poprzez pogłębione konsultacje, poradnictwo, organizację wspólnych imprez, oraz bezpośredni udział rodziców w pracach programowych placówki. Ośrodek aktywnie współpracuje ze specjalistycznymi organizacjami pozarządowymi, placówkami terapeutycznymi, instytucjami naukowymi i placówkami oświatowymi. Jesteśmy również aktywni na polu integracji osób niepełnosprawnych.

Trudno przedstawić w tak ograniczonej formie to, czym tak naprawdę jest nasz Dzienny Ośrodek Adaptacyjny. By choć w części pogłębić niniejszą informację przedstawię niektóre zajęcia fakultatywne. Wszystkie one, choć są integralną częścią zajęć rewalidacyjnych placówki, mają oddzielne nazwy własne. Chcemy w ten sposób dać wyraz ich szczególnego znaczenia terapeutycznego, jak i roli w kształtowaniu opinii społecznej na temat samego upośledzenia umysłowego. Często bowiem efekty naszej pracy prezentujemy na specjalnych ogólnodostępnych imprezach.

 • "Puszka Band" to nasz zespół muzyczny działający już od blisko 10 lat. Bogate instrumentarium (keyboard, instrumenty perkusyjne, gitary), ciekawi wokaliści i bardzo różnorodny repertuar pozwolił zrealizować, już dwukrotnie, profesjonalne nagrania i wydanie autorskich kaset. Zespół niejednokrotnie nagradzany był na przeglądach i konkursach muzycznych w całym kraju. Wiele razy koncertował w renomowanych salach i na imprezach plenerowych. Jego rolę terapeutyczną i propagatorską trudno przecenić.
 • "Sekcja Olimpiad Specjalnych � DOA" jest miejscem w ramach którego realizujemy bogaty program sportowy i rehabilitacyjny. Codzienne intensywne treningi zaowocowały udziałem naszych reprezentantów w wielu igrzyskach wojewódzkich, ogólnopolskich i światowych. Klub opierając swą działalność na współpracy z Komitetem Regionalnym Olimpiad Specjalnych � Wielkopolska jest dziś reprezentowany w takich dyscyplinach jak: lekka atletyka, dwubój siłowy, kręglarstwo, tenis stołowy, pływanie, kajaki, narciarstwo i jazda na rowerze. Nasi zawodnicy wracają z imprez sportowych pełni wspaniałych wrażeń z dziesiątkami medali.
 • "Galeria DOA - iskrzydła" to miejsce i czas poświęcony ośrodkowym plastykom. W ramach tego fakultetu nasi podopieczni doskonalą swe naturalne zdolności malarskie, graficzne i rzeźbiarskie. Tworzą prawdziwe arcydzieła prezentowane potem w specjalnych wydawnictwach czy na wystawach. Ich prace często stanowią oprawę, ważnych dla środowiska osób niepełnosprawnych, imprez.
 • "Teraz my" jest ośrodkową gazetą redagowaną i powielaną przez kadrę i wychowanków DOA. Kierujemy ją głównie do rodziców, ale mogą ją czytać również miejscy radni, studenci, nauczyciele i uczniowie różnych szkół. Poruszamy w niej tematy związane z naszym środowiskiem, udzielamy porad, informujemy i staramy się bawić czytelników.
 • "Pracownia komputerowa� jest nie tylko miejscem wytężonej pracy terapeutycznej, ale i okazją do dobrej zabawy. Już ponad połowa podopiecznych w znacznym stopniu samodzielnie korzysta z komputerów. Dobre oprogramowanie i profesjonalne prowadzenie tych zajęć pozwala wychowankom doskonalić się intelektualnie i bawić swobodnie wykorzystując sprzęt, przed którym jeszcze wielu czuje respekt.

Przedstawione tu niektóre formy pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym są z konieczności jedynie wycinkiem możliwej prezentacji. Przez kilkuletnie cykle terapeutyczne Ośrodka "przeszło� ponad stu wychowanków. Każdy z nich stanowił oddzielne skomplikowane zadanie rewalidacyjne. Z prawie wszystkimi absolwentami utrzymujemy kontakt, śledzimy ich losy i jesteśmy z nich dumni. Cieszymy się z osiągnięć naszych podopiecznych i z tego, że nadal możemy im i ich rodzinom profesjonalnie pomagać.

Konrad P. Szymański
Kierownik DOA

Kontakt:

mail: osrodek@doa.poznan.pl

internet: http://www.doa.poznan.pl


Dom Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach

Dom Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach gmina Mordy woj.mazowieckie. Jedyny w Polsce, specjalistyczny całodobowy dom pomocy dla chorych z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi, przyjmujący osoby w każdym stopniu otępienia, należący do Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Położony między polami i lasami, bezpieczny, z ogromną 1 ha posesją do dyspozycji mieszkańców, zapewniający dobre warunki mieszkaniowe, specjalistyczną opiekę lekarsko-pielęgniarską, doskonałą kuchnię, opiekę duszpasterską, odpoczynek, ale też urozmaicenie pobytu imprezami kulturalnymi. Miesięczny, pełny koszt utrzymania w 2004 roku 1790 zł.

Kontakt:

e-mail: siedlce_alz@op.pl

internet: http://www.alzheimer.org.pl.


SPDST w Swarzędzu

Pan Jerzy Kot przesłał nam zdjęcia z zajęć popołudniowych dla dzieci niepełnosprawnych w SPDST w Swarzędzu. Możemy się tylko domyślać, co to jest "SPDST", ale zdjęcia zdecydowaliśmy się zaprezentować...