oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Łatwiejsze procedury zamówień publicznych
[2008-08-29] - Projekty

wstecz

(aut. Artur Osiecki - Wspólnota/PAP 31.07.2008; dps.pl 29.08.2008)

 

Rozmowa z Jackiem Sadowym, prezesem Urzędu Zamówień Publicznych

 

Artur Osiecki: Sejm uchwalił trzecią już nowelizację prawa zamówień publicznych, pierwszą za pańskiej kadencji jako prezesa UZP. Jest pan zadowolony ze zmian?

Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych: Jestem zadowolony, gdyż realizuje ona cele, które przyświecały rozpoczęciu prac legislacyjnych, a więc usunięcie sprzeczności prawa polskiego z unijnym oraz zracjonalizowanie procedury udzielania zamówień publicznych. […]

AO: Jakie zmiany są najważniejsze z punktu widzenia zamawiających?

JS: Nowelizacja sprawia, że procedura otwarta jest dla zamawiającego bardziej przyjazna. […]

Najistotniejszymi zmianami z tego punktu widzenia są zmiany pozwalające na poprawianie treści ogłoszenia oraz SIWZ, a także poprawianie omyłek w ofertach w szerszym stopniu niż jest to możliwe dziś. Istotną zmianą jest rozszerzenie możliwości stosowania trybu licytacji elektronicznej, która poza przetargiem nieograniczonym najszerzej gwarantuje realizację celu ustawy - konkurencyjności. […]

Niewątpliwie do stosowania procedur otwartych zniechęca zamawiających również długotrwała procedura odwoławcza. Dlatego staraliśmy się zracjonalizować przepisy regulujące zasady wnoszenia środków ochrony prawnej. […]

AO: Zgodnie z pierwotnym projektem rządowym wyłączeniem spod obowiązku stosowania pzp miały zostać objęte zamówienia udzielane przez samorządy na rzecz ich spółek tzw. podmiotów wewnętrznych w ramach wykonywania przez nie zadań publicznych. Dlaczego ten zapis przepadł?

JS: Przepis, który zaproponowaliśmy był wiernym odzwierciedleniem orzecznictwa ETS. Prawo pozwala na tworzenie spółek do realizacji zadań własnych gmin, lecz obecnie nie daje możliwości powierzenia spółce zadania na podstawie umowy, co jest w mojej ocenie pewnym kuriozum. Wydaje się, że w tym przypadku emocje i obawy, a także brak jednoznacznego wsparcia dla tej zmiany ze strony organizacji samorządowych przeważyły nad argumentacją merytoryczną, jaką starałem się prezentować w pracach nad ustawą.

AO: Ustawa wprowadza przepisy dotyczące kontroli uprzedniej zamówień współfinansowanych ze środków UE. Dmuchamy na zimne?

JS: Kontrola uprzednia prowadzona jest dzisiaj i ten typ kontroli został zachowany dla zamówień współfinansowanych ze środków UE. Zmiana regulacji nie była możliwa, ponieważ taki system kontroli przyjęła Komisja Europejska. Z punktu widzenia efektywności wydatkowania środków unijnych przez nasz kraj lepiej jest, jeżeli sami wychwycimy naruszenia w procedurach i zrobimy to odpowiednio wcześniej. W takim przypadku jest bowiem szansa przesunięcia środków na inne inwestycje, a nie całkowita ich utrata. Rozwiązanie to ma głęboki sens. […]

AO: Po raz pierwszy od dawna nie zmieniano głównych progów, od których obowiązuje sama ustawa i procedury zaostrzone. Osiągnęliśmy wartości optymalne?

JS: Dla  racjonalnego, szybkiego i sprawnego udzielania zamówień progi dziś obowiązujące są optymalne. Ich podnoszenie nie ma większego sensu i uzasadnienia. Odformalizujmy procedury otwarte przewidziane ustawą – to jest najważniejsze. […]

AO: A kiedy w życie wejdzie sama nowelizacja?

JS: Obecnie nowelizacja znajduje się w Senacie. Mam nadzieję, że zostanie ona ostatecznie przyjęta jeszcze przed wakacjami i tym samym będzie mogła wejść w życie we wrześniu. Jeżeli to się nie uda, to wejście noweli opóźni się o miesiąc. […]

 

Pełny zapis rozmowy został opublikowany w nr 31/881 Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA