oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Jakie ustawy przyjmie RM w I półroczu 2007
[2007-02-02] - Projekty

wstecz (aut. Rafał Kowalski - ngo.pl; dps.pl 2.02.2007)

 

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Rada Ministrów przygotowuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, program prac legislacyjnych dotyczący projektów ustaw. Program ten jest następnie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Już wiemy jakie ustawy rząd planuje przyjąć do lipca 2007 r. Dokument opisuje 193 projekty. Prezentujemy wybrane nowelizacje, które mogą mieć znaczenie dla organizacji pozarządowych (szczególnie tych, które działają na polu pomocy społecznej).

Plany opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl) zawierają podstawowe informacje o potrzebie wprowadzenia rozwiązań zawartych w proponowanym akcie prawnym, istotę projektu, a także określenie kto jest za niego odpowiedzialny i pod jakim adresem w internecie będzie (jest) udostępniany projekt. Jak wskazuje analiza poprzednich programów (np. na II półrocze 2006 r.) zapowiadane terminy należy traktować z dużą rezerwą.

Założenia do projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia i integracji osób niepełnosprawnych (założenia do nowej ustawy rehabilitacyjnej)

Dyskusja nad tym dokumentem trwa już od roku (patrz np. "Wspieranie niepełnosprawnych: zakończenie debaty"). Prace koordynuje Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Chociaż założenia do nowej ustawy rehabilitacyjnej wpisane są w planach na styczeń, to jednak zaznaczono, że tak naprawdę nie wiadomo kiedy dokument (a dalej ustawa) powstanie. Na kształt pomocy niepełnosprawnym (szczególnie na pomoc w zatrudnieniu) duży wpływ będzie miało rozporządzenie Komisji Europejskiej, dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Trudno określić kiedy ta unijna regulacja zostanie przedłożona. Wstrzymuje to pracę nad rozwiązaniami krajowymi. Wstępnie zaplanowano, że nowa ustawa wejdzie w życie w 2008 r.

Ustawa Prawo o Fundacjach

To kolejny projekt zaplanowany na styczeń 2007, nad którym prace trwały jeszcze w 2006 r. Informacje o zamiarze znowelizowania ustawy o fundacjach pojawiły się w wakacje 2006 r. i zaskoczyły szybkim tempem prowadzenia prac. Po włączeniu się do dyskusji przedstawicieli organizacji pierwotny entuzjazm projektodawców osłabł, choć wyewaluował w kierunku zupełnie nowej ustawy (patrz: "Zamiast nowelizacji - nowa ustawa o fundacjach"). Ustawa ma na celu m.in. usprawnienie działania fundacji i doprecyzowanie możliwości prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Prawo o Fundacjach powstaje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki społecznej

Pracę nad projektem dzielą między siebie trzy podmioty: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Gotowy dokument ma być przyjęty w marcu. Ustawa poprawi wykorzystanie środków unijnych na cele polityki społecznej. Chodzi m.in. o skierowanie pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego do ośrodków pomocy społecznej. W okresie 2004-2006 zdobycie takich środków wymagało aktywności samorządów. Ustawa, z jednej strony wymusi taką aktywność, z drugiej spowoduje, że uzyskanie wsparcia będzie prostsze.

Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego

Jej przyjęcie zaplanowano na marzec (w poprzednim programie: na październik 2006 r.). Projekt ustawy określi m.in.: zasady i warunki wykonywania zawodu, obowiązki i prawa pracowników socjalnych, w tym ich przywileje, a także sposób prowadzenia Rejestru Pracowników Socjalnych. Ustawa powstaje w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jej przyjęcie w oczekiwanym kształcie (czyli np. z zapisami dotyczącymi samorządu zawodowego, dodatków płacowych) będzie ukoronowaniem kilkuletnich starań środowiska pracowników socjalnych (patrz: "Wraca ustawa o zawodzie pracownika socjalnego").