oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

W tym dziale znajdą się uzupełniane przez nas bazy przepisów prawnych związanych z domami pomocy. Jeśli posiadacie Państwo opracowane komputerowo przepisy, chętnie je wykorzystamy. W miarę możliwości tworzony też będzie dział komentarzy prawnych i interpretacji przydatnych w pracy. W tym wypadku jednak prosimy o podanie nazwiska autora komentarza. Tak jak wszędzie : kliknięcie na interesujący nas nagłówek przenosi do wybranej strony.

Projekt zmian w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 3.062009
[2009-06-10] - Projekty
Wątpliwości MPiPS wobec projektu rozporządzenia płacowego dla samorządów
[2009-03-12] - Projekty
Projekt rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych
[2009-03-08] - Projekty
Projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością - omówienie
[2009-02-16] - Projekty
Opłacać się będzie darowanie żywności, a nie jej wyrzucanie - projekt
[2009-02-06] - Projekty
Łatwiejsze procedury zamówień publicznych
[2008-08-29] - Projekty
Jakie ustawy przyjmie RM w I półroczu 2007
[2007-02-02] - Projekty
Projekt zmian do Ustawy o pomocy społecznej (19.08.2006)
[2006-08-28] - Projekty
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
[2005-03-28] - Projekty
Projekt rozporządzenia MPS w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę
[2005-01-15] - Projekty
Projekt rozporządzenia MPS w sprawie rodzinnych domów pomocy
[2005-01-14] - Projekty
Spółdzielnie socjalne - projekt ustawy z 17.11.2004
[2004-12-06] - Projekty
Założenia nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
[2004-06-30] - Projekty
Projekt nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
[2004-06-28] - Projekty
Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (komunikat z posiedzenia RM)
[2003-12-08] - Projekty
Orzekanie o niepełnosprawności - projekt MGPiPS
[2003-08-21] - Projekty
Nowa Ustawa o pomocy społecznej - stan na 4.08.2003
[2003-08-11] - Projekty
Projekt ustawy o pomocy społecznej '2003
[2003-07-21] - Projekty
Zmiana systemu świadczeń rodzinnych
[2003-04-23] - Projekty
Projekt ustawy o rencie socjalnej
[2003-02-20] - Projekty
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
[2003-01-27] - Projekty
Zmiany w ustawie o kombatantach
[2002-10-18] - Projekty
Projekt przebudowy świadczeń rodzinnych - Nowy zasiłek rodzinny
[2002-09-01] - Projekty
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
[2002-05-01] - Projekty
Projekt rozporządzenia MPiPS z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej
[2002-05-01] - Projekty
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
[2002-05-01] - Projekty
Projekt o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
[2001-11-01] - Projekty
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
[2001-11-01] - Projekty
Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ustawy o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
[2001-11-01] - Projekty