oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Projekt Ustawy o zawodzie pracownika socjalnego
[2008-04-16] - Pracownik socjalny

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 16.04.2008)

 

W imieniu Wiceprzewodniczącego Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej Ryszarda Majera,

przesyłam pismo oraz projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.

 

RADA POMOCY SPOŁECZNEJ
przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej
Katowice 10 kwietnia 2008

Szanowni Państwo Dyrektorzy/Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, Pracownicy Socjalni

Uprzejmie informuję, że pismem z dnia 20 lutego br. DPS I-0210-2-677-AP/08 Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się do Rady Pomocy Społecznej z prośbą o analizę i zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Podczas ostatniego posiedzenia członkowie Rady Pomocy Społecznej zaproponowali p. Jarosławowi Dudzie, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, tryb procedowania projektu ustawy, który umożliwi szerokie zapoznanie się środowiska pomocy społecznej z proponowanymi regulacjami prawnymi i da możliwość wniesienia uwag do dokumentu. Zaakceptowany tryb konsultacji będzie przebiegał następująco:
1. Konsultacja ze środowiskiem pracowników socjalnych - zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu.
2. Analiza przedstawionych uwag przez zespól roboczy Rady Pomocy Społecznej - próba szkicu ustawy.
3. Prezentacja wstępna wypracowanego projektu - powinna ona nastąpić nie później niż w czerwcu br. na posiedzeniu Rady Pomocy, które odbędzie się w Częstochowie podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych.
Projektowana ustawa o zawodzie pracownika socjalnego jest elementem działań realizowanych w celu zapewnienia warunków sprzyjających poprawie efektywności systemu pomocy i integracji społecznej. W uzasadnieniu do projektu uznano, że wejście w życie tej ustawy wzmocni rolę pracownika socjalnego jako profesjonalisty działającego na rzecz integracji społecznej osób ubogich i wykluczonych społecznie. Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest poprawa efektywności działania pomocy społecznej będącej ważnym ogniwem modernizowanego systemu zabezpieczenia społecznego, przez podniesienie rangi zawodu

pracownika socjalnego oraz zapewnienie osobom wykonującym ten zawód warunków skuteczniejszego świadczenia pracy socjalnej.
Projektowana ustawa ma wzmocnić system pomocy społecznej w taki sposób, aby zapewnić osobom i rodzinom profesjonalne wsparcie w przezwyciężeniu trudnej sytuacji, jakiej nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Regulacja ma umożliwić osobom i rodzinom lepszy dostęp do niepieniężnego świadczenia pomocy społecznej, jakim jest praca socjalna, bez której nie jest możliwe zapewnienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzać - w miarę możliwości - osoby i rodziny otrzymujące pomoc społeczną do życiowego usamodzielniania. Ma ona również ułatwić integrację ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie oraz wpływać na tworzenie sieci oparcia społecznego adekwatnej do potrzeb w tym zakresie.

Projekt ustawy określa: zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego, obowiązki i prawa pracownika socjalnego oraz - co bardzo istotne - zasady organizacji i działania samorządu zawodowego pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Zawód pracownika socjalnego z uwagi na wytworzenie poprzez lata specyficznych narzędzi metodologii i relacji z klientami można uznać za taki właśnie zawód. Projekt podporządkowuje postępowanie zawodowe pracowników socjalnych kodeksowi etyki zawodowej oraz wprowadza przynależność do samorządu zawodowego (art. 7).

Zadaniem samorządu będzie w szczególności:
1) określenie standardów wykonywania pracy socjalnej i dbałość o ich przestrzeganie;
2) nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej pracownika socjalnego;
3) reprezentowanie środowiska zawodowego pracowników socjalnych i ochrona jego interesów;
4) współpraca ze szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego;
5) opiniowanie aktów prawnych dotyczących zawodu pracownika socjalnego;
6) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, związkami i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego;
7) zarządzanie majątkiem jednostek organizacyjnych samorządu pracowników socjalnych. Członkowie samorządu będą podlegali odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku zawinionego naruszenia obowiązków zawodowych oraz popełnienia czynów sprzecznych z zasadami etyki określonymi w kodeksie etyki zawodowej.

W związku z powyższym zwracam się z gorącym apelem do zapoznania się z najbardziej aktualnym projektem ustawy o zawodzie pracownika socjalnego i zgłoszenia uwag do jego treści.

Bardzo proszę o uwagi dotyczące poszczególnych artykułów, najlepiej z określeniem, co należy wykreślić, dodać, zmienić. Ważne dla zespołu roboczego będą też Państwa refleksje nad całością dokumentu. Pełen tekst ustawy można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w zakładce: projekty ustaw) oraz na portalach branżowych, do których przekazaliśmy projekt a także na stronie: www.sczp.gov.pl. Nadmieniam także, że pisemną wersję projektu przekazałem do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz do Szkół Pracowników Służb Społecznych.


Oczekuję na Państwa uwagi w terminie do 30 dni od otrzymania niniejszego pisma. Korespondencję proszę kierować na adres:
Ryszard Majer ul. Dworcowa 17, 40-012 Katowice
tel. (0-32) 353-61-01, rmajer@sczp.gov.pl


Zwracam się jednocześnie z prośbą o przesłanie niniejszego pisma do funkcjonujących na Państwa terenie Ośrodków Pomocy Społecznej, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w debacie nad projektem.

Wiceprzewodniczący Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej
Ryszard Majer

Pobierz:projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego (.docx)