oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Komentarz na temat noweli do ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r.
[2001-07-27] - Pomoc spo�eczna

wstecz

(komentarz MPiPS, Biuletyn Prasowy nr 68)

Tworzenie rodzinnych domów pomocy społecznej i zmainy w sposobie finansowania rodzin zastępczych przewiduje zmieniona ustawa o pomocy społecznej. Nowela wchodzi w życie 28 lipca.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o pomocy społecznej 8 czerwca 2001 r (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz.748). Najistotniejsze zmiany dotyczą m.in. sposobu finansowania rodzin zastępczych, pomocy w usamodzielnianiu się wychowanków, sposobu rozliczania wydatków w rodzinnych domach dziecka oraz możliwości tworzenia rodzinnych domów pomocy społecznej.

Nowelizacja wprowadza ujednolicone zasady pomocy finansowej na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. Pomoc ta przysługiwać będzie w wysokości 40% kwoty bazowej zapisanej w ustawie (od 1 czerwca kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wynosi 1546 złotych) pomniejszonej o 50% dochodów dziecka (renty rodzinnej) niezależnie od tego czy umieszczone zostało w spokrewnionej, czy obcej rodzinie.

Rodziny niespokrewnione otrzymają dodatkowo świadczenie w wysokości 10% kwoty określonej w ustawie z tytułu sprawowania osobistej opieki i wychowania. Jest to kwota 154,60 zł.

Wysokość świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych zależeć będzie od dochodów dziecka (np. renta rodzinna lub alimenty), a nie jak dotychczas od dochodów naturalnych rodziców.

Koszty usamodzielnienia lub kontynuowania nauki ponosić będzie powiat, z którego pochodzi dziecko. Dotąd kosztami tymi był obciążany powiat prowadzący placówkę, do której trafiło dziecko.

W ramach systemu usług opiekuńczych wprowadzono zapis umożliwiający tworzenie rodzinnych domów pomocy społecznej. Zadaniem tych domów będzie zapewnienie całodobowej opieki dla nie mniej niż 3, a nie więcej niż 8 osób w podeszłym wieku.

Rozszerzone zostały ponadto zadania samorządu wojewódzkiego. Może on organizować i prowadzić jednostki organizacyjne pomocy społecznej o zasiągu ponadpowiatowym. Więcej na stronach www.mpips.gov.pl