oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych - omówienie
[2006-11-24] - Niepe�nosprawni

wstecz

(aut. Agnieszka Domanowska, Gazeta Wyborcza 22.11.2006; dps.pl 24.11.2006)

 

Bardzo drogi sprzęt rehabilitacyjny, utrudnienia w poruszaniu się na wózkach inwalidzkich to najczęstsze problemy osób niepełnosprawnych. Dziś podpowiadamy, gdzie i jak mogą uzyskać pomoc.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Może to zrobić każda osoba, która mieszka na terenie działania OPS i posiada następujące dokumenty:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim,
 2. dokument potwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów: I, II, III.

Na pieniądze z opieki społecznej mogą liczyć też osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Pieniądze można przeznaczyć na:

 1. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym,
 2. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
 4. Likwidację barier architektonicznych,
 5. Likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych.

Wyjazd do sanatorium na turnus rehabilitacyjny

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może być przyznane osobie niepełnosprawnej i jej opiekunowi, jeśli przeciętny miesięczny dochód takiej osoby nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej- wskaźnik oficjalny) na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli 1 213,64 zł,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, czyli 1 577,73 zł.

(Przeciętne wynagrodzenie - obowiązujące od 1 grudnia 2005 roku - wynosi 2 427,27 zł)

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 27% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 655 zł - osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom i młodzieży uczącej się i niepracującej do 24 roku życia,
 2. 25% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 607 zł - osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 3. 23% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 558 zł - osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 4. 18% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 437 zł - dla opiekuna,
 5. 18% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 437 zł - osobie zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełności.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pod warunkiem, że w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków funduszu.

Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Wózek za dofinansowanie

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, protezy, wózki inwalidzkie, pieluchomajtki, cewniki, materace przeciwodleżynowe, aparaty słuchowe i sprzęt rehabilitacyjny, jeśli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli 1 213,64 zł,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, czyli 1 577,73 zł.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Pieniądze na likwidację barier architektonicznych przysługują osobom niepełnosprawnym, które mają trudności w poruszaniu się. Można je przeznaczyć na budowę podjazdów, windy i remont mieszkania. Wysokość dofinansowania w tym przypadku wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski o dofinansowanie lub całkowity zwrot kosztów trzeba składać w powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie. Aby ubiegać się o refundację, trzeba najpierw dostać zlecenie od lekarza. Później trzeba wybrać się do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w swoim powiecie i potwierdzić zlecenie. To jeszcze nie koniec wycieczki. Należy jeszcze pójść do producenta lub sklepu, który ma podpisaną umowę z oddziałem NFZ. Potem z fakturą trzeba wrócić do MOPR-u i odzyskać.

Trzeba mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek na dofinansowanie,
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • udokumentowane dochody - zaświadczenia o zarobkach,
 • kserokopię zlecenia lekarskiego,
 • fakturę zakupu,
 • numer NIP.

MOPR po sprawdzeniu dostarczonych wiarygodności dokumentów zawiera umowę o dofinansowanie ze środków PFRON, likwidacji barier architektonicznych, określającą w szczególności:

 1. kwotę, procent i przeznaczenie dofinansowania - zakres rzeczowy i finansowy robót, zakwalifikowanych do prac likwidujących bariery architektoniczne,
 2. warunki, sposób i termin realizacji umowy oraz przekazania dofinansowania,
 3. zakres przeprowadzenia przez pracownika MOPR kontroli robót związanych z likwidacją barier architektonicznych,
 4. obowiązki stron umowy.

Dziecko niepełnosprawne

Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą ubiegać się o pieniądze na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego. Miesięcznie na dziecko do pięciu lat można otrzymywać 60 zł, powyżej pięciu lat - 80 zł. Ponadto każda osoba niepełnosprawna bez względu na dochód może starać się o tzw. zasiłek pielęgnacyjny. Dzięki niemu miesięczny budżet wzrośnie o 153 zł.