oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie kas fiskalnych w domach pomocy społecznej
[2011-08-24] - Inne

wstecz (aut. dps.pl/ Maciej Grabowski - MF/Sejm RP 25.08.2011)Odpowiedź z czerwca 2011


Odpowiadając na przekazaną przy piśmie, znak: SPS-023-22694/11, z dnia 25 maja 2011 r. interpelację pana posła Mariusza Błaszczaka w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w domach pomocy społecznej, uprzejmie informuję:


Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących został wprowadzony mocą ustawy. Obowiązek ten, wynikający z regulacji zawartych w art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), dotyczy wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Minister finansów upoważniony został jedynie do wprowadzenia w drodze rozporządzenia na czas określony zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas dla niektórych grup podatników oraz niektórych czynności.

Wprowadzenie kas rejestrujących jako narzędzia ewidencjonującego obrót przy detalicznej sprzedaży towarów i świadczeniu usług miało miejsce w latach
1993–1994 i było związane z wdrożeniem w krajowym systemie podatkowym zasad funkcjonującego w krajach członkowskich UE podatku od wartości dodanej.
Instytucja kas rejestrujących w systemie podatku od towarów i usług powinna być kojarzona nie tylko z realizacją funkcji ewidencyjnej przy zastosowaniu tych urządzeń, ale również z koncepcją ochrony praw konsumenckich w zakresie przywileju otrzymania, bez specjalnych życzeń lub żądań ze strony klientów, dowodu dokumentującego nabycie towaru lub usługi, dowodu przedstawiającego sposób skalkulowania ceny i jej strukturę prezentującą kwotę należnego podatku lub zastosowanie ulgi albo zwolnienia od podatku.
Otrzymanie paragonu jako dowodu zapłaty spełnia ważną funkcję dowodową zwłaszcza dla osób starszych czy w sytuacji dochodzenia roszczeń w trybie postępowania reklamacyjnego.

Celowość rezygnacji z dalszego stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących była przedmiotem dezyderatów wnoszonych przez komisje sejmowe, licznych interpelacji poselskich oraz wniosków i wystąpień obywatelskich. Zagadnienie to było również szeroko komentowane przez prasę i inne publikatory.
Rzecznik praw obywatelskich kierując stosowne wystąpienie do ministra finansów zwracał również uwagę na konstytucyjną zasadę równości podmiotów wobec prawa i na tym tle zgłaszał swoje zastrzeżenia do praktyki przedłużania zwolnień od stosowania kas, w szczególności w sferze usług prawnych oraz medycznych.
Pragnę zauważyć, iż w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930) zrezygnowano z dalszego stosowania zwolnień od ewidencji kasowej w zakresie licznych grup zawodowych świadczących usługi m. in.: medyczne, prawnicze, doradcze i pokrewne, związane z szeroko rozumianą opieką społeczną, w zakresie kultury i sportu, a także dotyczące szerokiej kategorii drobnych grup zawodów rzemieślniczych, takich jak np.: usługi ślusarskie, bednarstwo, kołodziejstwo, usługi hafciarskie, usługi krawieckie.

Tym samym obowiązkiem ewidencjonowania na kasach objęci są podatnicy reprezentujący różne zawody o zróżnicowanej skali obrotów osiąganych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie tych usług są również dziedziny objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż ww. rozporządzenie przewiduje funkcjonowanie pewnych szczególnych rozwiązań związanych z wchodzeniem obowiązek stosowania kas do ewidencji dla podatników o bardzo małych obrotach. Podatnicy osiągający obroty poniżej kwoty 40 tys. zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, lub wykonujący niewielką ilość transakcji, do 50 w skali roku, czy też świadczący usługi, za które zapłata w całości wpływa odpowiednio na rachunek bankowy podatnika, są nadal objęci systemem zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Znaczący jest również fakt, że w celu tworzenia odpowiednich warunków dla rozpoczynających działalność gospodarczą nadal obowiązuje zapis ustawowy zapewniający refundację kosztów nabycia każdej z kas przez podatników w wysokości 90% ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł przy zakupie kas na tzw. pierwsze wyposażenie. W związku z tym zakup kas nie powinien stanowić istotnego obciążenia fiskalnego.

Podkreślić należy również, że obowiązek stosowania kas rejestrujących dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oznacza to, iż nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas dostawa towarów i świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż wprowadzenie przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 lipca 2010 r. poprzedzone było długim vacatio legis, od opublikowania rozporządzenia do dnia wejścia jego w życie minęło ponad 9 miesięcy, tak aby każdy podatnik mógł się zapoznać ze zmianami, jakie wprowadziło to rozporządzenie.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż nie przewiduję możliwości zmiany ww. rozporządzenia i objęcia zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.