oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Orzeczenie lubelskiego WSA: dyrektor nie może "pełnić obowiązków"
[2009-02-17] - Inne

wstecz

(aut. dp - PAP 16.01.2009; dps.pl 17.02.2009)

 

 

Samorządy nie mogą obchodzić wymagań kwalifikacyjnych stosując formułę "pełniący obowiązki" – uznał WSA w Lublinie. Bezwzględny jest również obowiązek obsadzania kierowniczych stanowisk urzędniczych w trybie konkursu.

 

W czerwcu ubiegłego roku zarząd powiatu w Łukowie specjalną uchwałą powierzył "pełnienie obowiązków" dyrektora domu pomocy społecznej na czas określony od dnia 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. Kandydat nie spełniał m.in. wymogu co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 

Decyzję samorządu zakwestionował wojewoda, zwracając jednocześnie uwagę, że uchwała narusza również przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, które nakazują w tym przypadku przeprowadzić konkurs na wolne stanowisko.

 

Wojewoda nie zaakceptował tłumaczenia starosty, iż wynikało to z potrzeby zapewnienia ciągłości w zarządzaniu domem pomocy społecznej w sytuacji niewyłonienia w konkursie kandydata spełniającego wymogi ustawowe. W opinii starosty ten fakt uzasadniał odstąpienie od ścisłego respektowania wymogów ustawowych w zakresie powołania na to stanowisko.

 

Z uzasadnienia do skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wynikało również, że zdaniem szefa powiatu, prawdopodobnymi przyczynami tego stanu rzeczy są wyjątkowo trudne warunki pracy w placówce oraz istniejący od wielu lat konflikt pomiędzy związkami zawodowymi a dyrekcją placówki.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację wojewodzie. Zdaniem sędziów, zarząd powiatu nie miał podstawy do podjęcia uchwały o powołaniu dyrektora, a zatrudnienie szefa domu pomocy społecznej wymaga zorganizowania konkursu.

 

"W świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zgodnie z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1, po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie lub kierownika ośrodka pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu" – uzasadniał skład orzekający.

 

Tymczasem, z przepisów nie wynika w żaden sposób upoważnienie do podejmowania uchwał w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika (dyrektora) domu pomocy społecznej. Upoważnienia takiego nie stwarza również żaden inny przepis obowiązującego prawa – podkreślili sędziowie.

 

Zaznaczyli również, iż w orzecznictwie prezentowany jest jednolity pogląd, iż wymóg przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko kierownicze w administracji samorządowej ma charakter bezwzględny i ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyjątków. Ich zdaniem w tej sytuacji nie ma znaczenia fakt braku odpowiedniej osoby do powołania na stanowisko dyrektora.

 

W ocenie WSA w Lublinie trafne jest również stanowisko organu nadzoru, iż przedmiotowa uchwała narusza wymóg, aby osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (do których zalicza się domy pomocy społecznej) posiadały określone wymagania kwalifikacyjne.

 

Orzecznie WSA w Lublinie - czytaj...