oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Informacja MPiPS o nowych rozporządzeniach z 12.12.2007
[2008-01-12] - Inne

wstecz

(aut. MPiPS 12.12.2007; dps.pl 12.01.2008)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1696) rozszerza zakres stosowania rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowelizacji rozporządzenia to:
  • umożliwienie ubiegania się tego samego podmiotu o dofinansowanie robót budowlanych w różnych obiektach. Pozwoli to na objęcie pomocą w większym zakresie podmiotów wykazujących się większą prężnością w działaniach na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych i bardziej złożoną strukturą organizacyjną (dotychczas jeden podmiot mógł wystąpić tylko z jednym wnioskiem),
  • możliwość podpisywania umów na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy z podmiotami prowadzącymi roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji. Stworzy to szansę na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie całości prac (np. budowa obiektu), które w przeważającej większości przypadków trwają dłużej niż 1 rok budżetowy. W związku z dopuszczeniem możliwości zawierania umów obejmujących okres do 3 lat budżetowych i w konsekwencji podejmowania zobowiązań finansowych dot. środków PFRON przez marszałka konieczne jest wyrażenie zgody przez sejmik województwa na powyższe. Proponowana zmiana dotyczy możliwości zawierania przez samorząd województwa umów na dofinansowanie ze środków PFRON przekazanych według algorytmu na okres umożliwiający zakończenie procesu inwestycyjnego. Konieczność wprowadzenia takiej zmiany była wielokrotnie sygnalizowana przez samorządy województw.

  Jednocześnie dostosowano przepisy prawa krajowego do przepisów prawa wspólnotowego, ponieważ od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UEL z dnia 28 grudnia 2006 r.

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 10d ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Potrzeba wydania nowego rozporządzenia była podyktowana zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz koniecznością usunięcia wątpliwości, które wystąpiły podczas funkcjonowania dotychczasowego rozporządzenia.

  Rozporządzenie uwzględnia także uwagi podmiotów zainteresowanych organizowaniem turnusów rehabilitacyjnych, urzędów wojewódzkich i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizujących zadania ustawowe w zakresie turnusów. Jak wynika z ponad 4-letniego doświadczenia obecnie najczęściej organizowane są turnusy ogólnousprawniające z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, które powszechnie traktowane są jako pobyty wczasowo-sanatoryjne. Takie turnusy obejmowały 2-3 zabiegi fizjoterapeutyczne (w tym np. spacery wzdłuż morza), 2-3 imprezy rekreacyjne (wycieczki dodatkowo płatne) oraz wieczorki np. z pieczeniem kiełbasek. Przy tak opracowanym programie turnusu nie ma mowy o zrealizowaniu celów turnusu określonych w ustawie o rehabilitacji (...) oraz o racjonalnym wykorzystaniu środków publicznych. W nowym rozporządzeniu zrezygnowano z turnusów ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym na rzecz turnusów usprawniająco-rekreacyjnych i położono nacisk wyłącznie na takie turnusy, których programy muszą uwzględniać określone formy rehabilitacji (głównie społecznej a nie tylko leczniczej) dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z jej niepełnosprawności), zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne oraz inne zajęcia specjalistyczne, odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych. Takie podejście ma służyć profesjonalizacji turnusów rehabilitacyjnych i zmianie nastawienia głównie organizatorów oraz samych osób niepełnosprawnych do roli tej formy rehabilitacji społecznej.

  W związku z powyższą zmianą w przepisach nowego rozporządzenia przewidziano okresy przejściowe dotyczące turnusów ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, np.:

 • wpisy do rejestru ośrodków i organizatorów wydane przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r.,

 • w/w turnusy mogą być realizowane i dofinansowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 r.,

 • sprawy wszczęte, a niezakończone, przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu według starego rozporządzenia.

  Kolejne nowe przepisy dotyczą m. in.:

 • konieczności zwrotu przez osobę niepełnosprawną przyznanego dofinansowania w przypadku skrócenia pobytu na turnusie z przyczyn innych niż losowe,

 • umożliwienia PCPR wystąpienia o złożenie dodatkowych wyjaśnień (w tym przedstawienie stosownych dokumentów) w przypadku wątpliwości dotyczących wysokości dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym,

 • konieczności udziału pracownika socjalnego lub specjalisty do spraw społecznych przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie,

 • możliwości ubiegania się o dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie wyłącznie w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osób do lat 16. Jedynie te osoby niepełnosprawne - co wynika z definicji określonych w ustawie o rehabilitacji - wymagają wsparcia innych osób lub opieki,

 • pierwszeństwa w uzyskaniu dofinansowania w przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub równoważne oraz osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku. Wprowadzenie tego zapisu ma na celu zwiększenie możliwości (a nawet wręcz stworzenie w ogóle takiej możliwości) skorzystania z dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (w tym społecznej i zdrowotnej),

 • procedur związanych z przekazywaniem informacji pomiędzy PCPR a osobą niepełnosprawną i organizatorem, oraz konsekwencji nieprzestrzegania tych procedur,

 • rozszerzenia warunków przeprowadzania kontroli w ośrodku i u organizatora turnusu rehabilitacyjnego.