oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Edukacja dzieci i młodzieży

wstecz

Każde dziecko, także niepełnosprawne ma prawo do nauki (Konstytucja RP - art..70, Ustawa z dn.7 września 1991r. o systemie oświaty). Do kształcenia specjalnego i integracyjnego kwalifikują dzieci niepełnosprawne uprawnione do tego Zespoły Orzekające Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (PPP).

Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej obejmuje: - przedszkole (integracyjne, specjalne) - dla dzieci w wieku 3-7 lat, w przypadku dzieci niepełnosprawnych 3-10 lat. - szkoła podstawowa i gimnazjum (integracyjna, specjalna) - zawodowa szkoła specjalna.

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat oraz trwa (od 1 września 1999r. zgodnie z reformą oświatową) do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 lat. Uczniowie niepełnosprawni mogą kontynuować naukę w szkole podstawowej specjalnej do ukończenia 21 lat, a w szkole ponadpodstawowej specjalnej do jej ukończenia, ale nie dłużej niż do ukończenia 24 lat.

Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Informacje szczegółowe : Kuratoria Oświaty